Adatvédelmi vállalásaink a következők:

A MKI PLEXI Gyártó, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 4-8., Cégjegyzékszám: 01-09-716932, vezetve a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban: „Társaság”), mint a https://mkiplexi.hu// honlap üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldalán  alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveit és szabályait, az Európai Parlament és a Tanács (EU) „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló 2016/679 Rendelete  („GDPR Rendelet”) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) azon előírásainak megfelelően, abból a célból, hogy a Társaság azon természetes személyek részére, akiknek a személyes adatát kezeli (a továbbiakban: „Érintett”) tömör, átlátható közérthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

 1. az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: MKI PLEXI Gyártó, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-716932

Telefonszáma: +36 1 340-3704; +36 30 146-0046

Adatkezelő elektronikus címe: info@mkiplexi.hu

Adatkezelő weboldala: https://mkiplexi.hu/

Adatkezelő képviselője: Pap Róbert ügyvezető

 1. az adatkezelési tevékenységek bemutatása

Az adatkezelés célja információ nyújtás, kapcsolattartás az ügyfelekkel és érdeklődőkkel.

Társaságunk weboldalán lehetőség van a Társaság részére a „kapcsolat” menüpont alatt a Társaságunkkal felvenni a kapcsolatot, amely esetben az érintett neve és e-mail címe rögzítésre és kezelésre kerül a Társaság által.

Az adatkezelések jogalapja az Érintettek hozzájárulása.

Az Érintett hozzájárulása önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapul, amelyet az Érintett jogosult bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Honlap használata során az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatok, illetve az Önről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Társaságunk az Érintett adatait a fentebb írt Adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Az Adatkezelő a Látogató által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A weblap cookie-kat / sütiket használ.

A Társaság nem használ az oldalaiba beépülő közösségi média modulokat.

A Társaság automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

A személyes adatok feldolgozásába bevont adatfeldolgozók feladataikat a Társaság utasításai szerint teljesítik. Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott adatokat kizárólag Társaság rendelkezései szerint tárolhatják, illetve dolgozhatják fel. Az adatfeldolgozók kötelesek a Társaság által támasztott követelményeknek folyamatosan megfelelni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.

 • adatbiztonság

A Társaság a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok esetleges jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, megsemmisülését, illetve az adatszivárgást.

A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse.

A Társaság megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. Ezen kötelezettségvállalást a Társaság az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Társaság megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja és betartatja.

A Társaság GDPR Rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti adatkezelési tevékenységeket nem végez, amelyre tekintettel adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nincs szükség.

Társágunk az Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítja.

 1. az érintettek jogai

IV.1. Azon Érintett, akinek a személyes adatát a Társaság kezeli bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Érintett jogos kérése esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából megalkotja belső Adatvédelmi incidens szabályzatát és adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott esetleges egyéb adatokat.

IV.2.    Az Érintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását.

IV.3.    Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság jogszabályi előírás alapján a szükséges időtartamig megőrzi.

IV.4.    Az Érintett kérheti adatai zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.

IV.5.    Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.

IV.6.    Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

IV.7.    Az Érintettnek joga van panasztételre és jogorvoslathoz is. Ennek körében az Érintett, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál mint felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság köteles tájékoztatni az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, valamint arról, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Elektronikus címe: ugyfelszolgalat @ naih.hu

Telefonszáma: +36 1 391 14 00

Fax: +36 1 391 14 10

Weboldala: https://naih.hu

Az Érintett jogosult a bírósági jogorvoslatra is

– a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

– ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről;

– az Adatkezelővel szemben, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR Rendelet szerinti jogait.

Hatáskör: A per elbírálására a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

Illetékesség: Fővárosi Törvényszék (azzal, hogy a per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.)

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek/

 1. Záró Rendelkezések

A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Társaság az Érintetteknek kérésükre átadja.

Társaság az európai adatvédelmi reform keretében születő új uniós és hazai jogszabályok és állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja.

A módosításokat az Érintettekkel a Társaság weboldalán történő elhelyezéssel közli. A módosítást az Érintett a Társaság által üzemeltetett weboldal használatával fogadja el.

Budapest, 2021.11.16.

MKI Plexi Kft.

Adatkezelési tájékoztató

cookie használat vonatkozásában

 1. Adatkezelő megnevezése
Cégnév: MKI Plexi Kft.
Székhely: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 4-8.
Cégjegyzékszám: 01-09-716932
Adószám: 13063351-2-41
Képviseli: Pap Róbert
 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

A kezelt adatokra vonatkozó információk

Adatkezelő által kezelt adatok köre: érintett online azonosítója.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

 1. A cookie-ról általában

(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig marad a számítógépen, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót tájékoztatni kell. Ezen tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 1. Alkalmazott cookie-k

Az Adatkezelő tájékoztatja felhasználóit, hogy a Weboldala és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics  programot használja. A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyez el, mely felhasználói adatokat gyűjt. A weboldalra látogatók (Érintettek) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics program használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics program beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.
A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 • Google Analytics:

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 • Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
 • Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.  A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

 • Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli.

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 • az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

 1. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

E joga

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

 • az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 • nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 • Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
 • az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
 • a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 • az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

(a)        nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)       a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)        nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d)       magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a)        Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b)       az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c)        Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 • Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
 • Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a)        tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b)       az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c)        kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 1. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

(a)        nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)       az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)        nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d)       nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

 

 1. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Az Ön jogai

Az EU–GDPR értelmében Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 1. Információt kaphat arról, hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk, dolgozunk fel és őrzünk meg;
 2. Az MKI Plexi Kft által begyűjtött és tárolt helytelen személyes adatokat helyesbítheti;
 3. Az MKI Plexi Kft versenyjogai és jogi kötelezettségeivel összhangban az Ön adatai részlegesen vagy teljesen kitörölhetők, a következő okok fennállása esetén:
  Az MKI Plexi Kft cégnek már nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, melyből kifolyólag eredetileg gyűjtötte őket;
  Ön visszavonja a személyes adatok feldolgozására adott beleegyezését;
  Ha a feldolgozás az MKI Plexi Kft jogos érdekein alapszik, akkor tiltakozhat ezen feldolgozás ellen. Ezt a tiltakozást az MKI Plexi Kft személyes adatok további feldolgozásához fűződő jogaihoz és jogi kötelezettségeihez képest mérlegeljük.
  Ha az adatok feldolgozása jogtalan.
 4. A következő okokból korlátozhatja a személyes adatok feldolgozását:
  a személyes adatok pontatlanok;
  az adatok feldolgozása jogtalan;
  az MKI Plexi Kft -nek már nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, melyből kifolyólag eredetileg gyűjtötte őket;
 5. Ha a feldolgozás az MKI Plexi Kft jogos érdekein alapszik, akkor tiltakozhat ezen feldolgozás ellen. Ezt a tiltakozást az MKI Plexi Kft személyes adatok további feldolgozásához fűződő jogaihoz és jogi kötelezettségeihez képest mérlegeljük.
 6. Ha a feldolgozás az MKI Plexi Kft jogos érdekeinek előre vitelén alapszik, akkor kérheti az adatok feldolgozásának megszüntetését. Ezt a tiltakozást az MKI Plexi Kft személyes adatok további feldolgozásához fűződő jogaihoz és jogi kötelezettségeihez képest mérlegeljük.
  Ha a feldolgozás az MKI Plexi Kft jogos érdekeinek előre vitelén alapszik, akkor kérheti ezen személyes adatok digitális formában való letöltését;
 7. Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, akkor ezt a hozzájárulást visszavonhatja.
  Úgy gyakorolhatja a feldolgozás megakadályozására való jogát, hogy az Ön személyes adatainak gyűjtésére használt online űrlapok megfelelő jelölőnégyzeteit bejelöli. Ezen jogát továbbá bármikor úgy is gyakorolhatja, hogy ír nekünk az info@mkiplexi.hu címre.

Ha az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően megosztottuk, minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy minden felet, akikkel megosztottuk az adatokat, tájékoztassunk arról, ha ezen személyes adatok törlését kérték.

Bármely honlapunk időről időre tartalmazhat partnerhálózatunk, hirdetőink és velük kapcsolatban álló felek oldalaira vagy ezek oldalairól induló hivatkozásokat. Amennyiben követi ezeket a hivatkozásokat, ne feledje, hogy ezek a weboldalak saját adatkezelési szabályzatokkal rendelkeznek, és mi nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget ezekért a szabályzatokért. Kérjük, ellenőrizze az adott adatkezelési szabályzatot, mielőtt ezeken az oldalakon személyes adatot adna meg.

A GDPR szerint Önnek joga van hozzá, hogy az Önről tárolt adatokhoz hozzáférjen. A hozzáféréshez való jogát a GDPR-nek megfelelően gyakorolhatja. Minden, hozzáférésre benyújtott kérelemmel ingyenesen foglalkozunk.

Változások az adatkezelési szabályzatunkban

Minden, az adatkezelési szabályzatunkban eszközölt változtatásról értesíteni fogjuk Önt.

Érdeklődés és panasztétel

Ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot műveleti csoportunkkal a info@mkiplexi.hu címen.

Az előzetes üzleti megkeresés kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató: